Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: februari 2020

Wie zijn wij?

Skyscanner (“ons”, “wij” of “onze”, afhankelijk van de context) biedt online reiszoekdiensten (waaronder vergelijkingen van vlucht-, hotel- en autoverhuurprijzen) en andere reisgerelateerde diensten (de “Diensten”) aan reizigers van over de hele wereld via onze websites, apps en andere platformen (de “Platformen”).

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het aanbieden, bepalen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op een van de reisopties of producten die u vindt op en boekt via onze Diensten (“Reisproducten van derden”). Al deze Reisproducten van derden worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators of andere derden (“Reisaanbieders”) en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die derden.

Onze Diensten en Platformen worden geleverd door Skyscanner Limited, een besloten vennootschap die is opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 04217916.  Andere entiteiten die direct of indirect zeggenschap hebben over, worden gecontroleerd door, of staan onder gemeenschappelijke zeggenschap met Skyscanner, worden in deze voorwaarden aangeduid als “Bedrijven van de Skyscanner-groep”. U kunt onze gegevens, waaronder correspondentieadres en geregistreerd kantoor, vinden op onze pagina Bedrijfsgegevens.

Deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”), samen met ons privacybeleidcookiebeleid en onze communityrichtlijnen, zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van onze Diensten en Platformen. Met het openen of gebruiken van de Diensten of Platformen bevestigt u dat u deze Voorwaarden en die van het privacybeleid, het cookiebeleid en de communityrichtlijnen hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Sommige van onze Diensten en Platformen (bijvoorbeeld onze ‘Skyscanner for Business’-producten) stellen andere voorwaarden voor uw gebruik van deze diensten. Als dat het geval is, wordt u hiervan duidelijk op de hoogte gesteld en zijn die voorwaarden van toepassing in plaats van of samen met deze Voorwaarden, al naar het geval.

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als deze Voorwaarden worden gewijzigd, zullen wij de herziene algemene voorwaarden publiceren en u wordt geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd als u onze Diensten of Platformen blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn weergegeven. Als u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dan moet u onze Diensten of Platformen niet gebruiken.

Onze Diensten gebruiken

U mag onze Diensten en Platformen alleen gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en voor gerechtvaardigde doeleinden. Als tegenprestatie voor uw instemming met deze Voorwaarden geven wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het downloaden, openen en gebruiken van onze Diensten en Platformen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wij geven u deze licentie onder voorwaarde dat u akkoord gaat met het volgende:

 1. u zult onze Diensten of Platformen niet gebruiken voor een doel dat onjuist of onwettig is, of voor het publiceren, delen of doorgeven van materiaal (i) dat lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins verwerpelijk is; (ii) dat een schending vormt van de vertrouwelijkheid of de privacy, of van de rechten van derden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) dat wordt gepubliceerd, gedeeld of doorgegeven ten behoeve van reclame of het promoten van uzelf of een derde; of (iv) dat misleidend is of uw identiteit vervalst of op enigerlei wijze suggereert dat u wordt gesponsord, of bent gelieerd aan of verbonden met Skyscanner; of (v) waarvoor u anderszins niet de rechten of machtigingen hebt om het beschikbaar te stellen;
 2. u zult onze Diensten of Platformen niet gebruiken voor een commercieel doeleinde of op een wijze die schade toebrengt aan Skyscanner of Skyscanner in diskrediet kan brengen;
 3. u zult software, applicaties, updates of hardware die aanwezig zijn in of beschikbaar zijn via onze Diensten of Platformen, niet demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins decompileren, behalve indien wettelijk toegestaan;
 4. u zult onze Diensten of Platformen niet kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, verhuren, uitlenen of op andere wijze gebruiken, of proberen veiligheidsmaatregelen te schenden of te omzeilen die uw toegang tot of het gebruik van onze Diensten of Platformen beperken;
 5. u zult onze Diensten of Platformen niet gebruiken op een wijze die schade, storing, overbelasting, belemmering of aantasting van onze systemen of beveiliging veroorzaakt of een verstoring vormt voor andere gebruikers;
 6. u zult geen verstorende of schadelijke code, virus, worm, Trojaans paard, ‘denial of service’- of ‘spam’-aanval, introduceren of doorgeven via onze Diensten of Platformen; of
 7. u zult geen kennisgevingen over auteurschap, handelsmerken, bedrijfsnamen, logo’s of andere oorsprongsbenamingen in of op onze Diensten of Platformen verwijderen, aanpassen of vervangen, en niet doen voorkomen of proberen te doen voorkomen dat onze Diensten of Platformen het product van een andere partij dan Skyscanner zijn.

U gaat er ook mee akkoord dat u geen gebruik zult maken van geautomatiseerde computerprogramma’s, softwareagenten, bots, spiders of andere software of applicaties om onze Diensten of Platformen of de gegevens daarin of daarop te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of anderszins te exploiteren. Skyscanner heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het verzamelen, verwerken en presenteren van duizenden leveranciers van reisgegevens en biedt toegang tot reisgegevens op commerciële API-basis, dus elke inbreuk op deze bepaling is een wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden en Skyscanner behoudt zich het recht voor om technische of juridische stappen te ondernemen om onbevoegde geautomatiseerde toegang tot onze Diensten en Platformen te detecteren en beperken.

Wanneer u zich aanmeldt bij onze Diensten of Platformen met een aanmeldingsaccount of wachtwoord, dan bent u verantwoordelijk om het wachtwoord en de aanmeldingsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Als u merkt of om wat voor reden dan ook vermoedt dat de beveiliging van uw aanmeldingsgegevens is aangetast, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten via onze Helpdesk.

Onze Diensten en Platformen zijn niet bedoeld voor kinderen onder de zestien jaar, en niemand onder de zestien jaar mag gegevens verstrekken aan of via onze Diensten of Platformen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan zestien jaar en als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan zestien jaar, zullen wij die gegevens verwijderen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Voor zover een element van onze Diensten of Platformen wordt gehost op een website van derden (bijvoorbeeld Facebook of een andere socialemediawebsite) en er aparte algemene gebruiksvoorwaarden voor die website zijn, dient u volledig aan die algemene voorwaarden en deze Voorwaarden te voldoen.

Informatie delen met ons

Wij nemen uw privacy serieus en werken te allen tijde in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten. U erkent dat alle persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons privacybeleid) die u indient in, op of via onze Diensten of Platformen, door ons kunnen worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. U stemt ermee in dat u ervoor moet zorgen dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, accuraat en up-to-date zijn en dat u alle nodige toestemmingen, licenties of goedkeuringen hebt om ons in staat te stellen die gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, onze communityrichtlijnen en ons privacybeleid.

Voor zover onze Diensten of Platformen u toestaan om informatie, afbeeldingen, video of andere gegevens te publiceren, uploaden of op andere wijze beschikbaar te maken via Skyscanner of andere gebruikers van Skyscanner (“Gebruikersinhoud”), stemt u ermee in dat:

 1. u zelf verantwoordelijk bent voor de Gebruikersinhoud die u uploadt en u stemt ermee in dat u niets deelt waarvoor u geen toestemming of recht hebt om dit te delen of waarvoor u geen licentie kunt verlenen volgens paragraaf 2 hieronder;
 2. u, hoewel alle intellectuele eigendomsrechten in de Gebruikersinhoud eigendom zijn van u of uw licentiehouders en u altijd vrij bent om uw Gebruikersinhoud met anderen te delen, Skyscanner en de Bedrijven van de Skyscanner-groep hierbij een niet-exclusief, doorlopend, auteursrechtenvrij, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht geeft om elke vorm van Gebruikersinhoud (in overeenstemming met ons privacybeleid) te hosten, te gebruiken, zowel elektronisch als anderszins te reproduceren, openbaar te maken, te distribueren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en er afgeleide werken van te maken, inclusief voor het adverteren en marketen van onze Diensten en Platformen. Wij kunnen Gebruikersinhoud bijvoorbeeld beschikbaar stellen aan onze zakelijke partners of andere Bedrijven van de Skyscanner-groep, zodat zij deze op hun eigen sites kunnen weergeven. U hebt de controle over de Gebruikersinhoud die u naar de Skyscanner-diensten uploadt en u kunt deze licentie te allen tijde beëindigen door de Gebruikersinhoud of uw Skyscanner-account te verwijderen. Verwijderde Gebruikersinhoud zal onmiddellijk binnen 48 uur worden verwijderd.
 3. wij op geen enkele wijze verplicht zijn om Gebruikersinhoud die door u is geüpload, op te slaan, te bewaren, te publiceren of beschikbaar te maken, en dat u ervoor verantwoordelijk bent om back-ups te maken van uw eigen Gebruikersinhoud.

Als u ons voorziet van suggesties, opmerkingen, verbeteringen, ideeën of andere feedback (“Feedback”), overhandigt u ons hierbij onherroepelijk het eigenaarschap van alle intellectuele eigendomsrechten die bestaan in die feedback en erkent u dat wij deze Feedback voor elk doeleinde naar ons goeddunken kunnen gebruiken en delen. U kunt feedback aan ons geven door te klikken op het tabblad ‘Feedback’ of via onze Helpdesk.

Eigendom van Skyscanner

Behalve zoals elders is uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht op computersoftware), octrooien, handelsmerken of bedrijfsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en geheimhoudingsplichten in of op onze Diensten en Platformen (tezamen de “Intellectuele eigendomsrechten”) eigendom van of in licentie gegeven door Skyscanner. U stemt ermee in dat u door het gebruik van de Diensten of Platformen geen enkel recht, titel of belang hierop, hiervoor of hierin zult verwerven, met uitzondering van de beperkte gebruikslicentie die u door deze Voorwaarden wordt verleend. U stemt er ook mee in dat u geen recht hebt op toegang tot een van de Diensten of Platformen in de vorm van een broncode, tenzij deze is vrijgegeven onder een licentie die een dergelijke toegang specifiek toestaat.

Eigendom van anderen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat inhoud in of op onze Diensten of Platformen inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan vragen wij u een schriftelijke kennisgeving van de vermeende inbreuk te sturen naar legal@skyscanner.net, ter attentie van onze juridische afdeling. U kunt desgewenst ook schriftelijk contact met ons opnemen via:

Skyscanner Legal Department

Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh, EH3 9EN, Verenigd Koninkrijk

Om ons te helpen bij het oplossen van een vermeende inbreuk en, indien van toepassing, om een geldige melding te maken onder de Digital Millennium Copyright Act (waarvoor de juridische afdeling de aangewezen agent is), verzoeken wij u de volgende informatie in uw melding op te nemen:

 1. identificatie van het werk waarvan het auteursrecht vermoedelijk is geschonden;
 2. identificatie van het vermeende inbreukmakende materiaal en voldoende informatie om ons in staat te stellen het redelijkerwijze te vinden in onze Diensten (u kunt bijvoorbeeld de URL(‘s) van het materiaal opgeven);
 3. genoeg informatie voor Skyscanner om contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 4. een verklaring van u dat u te goeder trouw denkt dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet;
 5. alleen voor vorderingen op grond van de DMCA, een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden, en uw fysieke of elektronische handtekening.

Disclaimer voor prijsnauwkeurigheid en garantie

Het gebruik van de Diensten en Platformen is geheel op eigen risico.

Hoewel wij een strikt beleid van prijsnauwkeurigheid handhaven met alle Reisaanbieders die ons voorzien van reisgegevens en wij onze best doen om te waarborgen dat de inhoud die wordt getoond op of via onze Diensten en Platformen, up-to-date en accuraat is, kunnen wij de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke inhoud niet garanderen.

Onze prijsvoorspellingen zijn gebaseerd op gegevens die wij in ons bezit hebben en die betrekking hebben op prijsontwikkelingen in het verleden, maar ook hier is er geen garantie dat onze voorspellingen correct zullen zijn.

Wij bieden onze Diensten en Platformen aan ‘zoals deze zijn’ en verwerpen uitdrukkelijk alle waarborgen, voorwaarden en garanties van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en nauwkeurigheid, evenals enige garanties die worden geïmpliceerd door handelsgebruik, handelspraktijk of functie-uitoefening. Voor zover door de wet is toegestaan, doen wij u geen beloftes en geven wij geen garantie dat onze Diensten of Platformen (a) nauwkeurig, volledig of up to date zijn; (b) altijd beschikbaar zijn; (c) voldoen aan uw verwachtingen; of (d) veilig zijn of vrij zijn van fouten, storingen, defecten, virussen of malware.

Prijsvoorspellingen

Skyscanner kan u voorzien van voorspellingen voor vluchten als u zich aanmeldt voor prijsalarmen. Onze prijsvoorspellingen zijn de beste prognose die we op een bepaald moment kunnen maken op basis van de gegevens die we hebben over trends uit het verleden. Er is geen garantie dat onze voorspellingen correct zullen zijn, aangezien de prijzen en beschikbaarheid afhankelijk zijn van derden, zoals hierboven uitgelegd. Hoewel u ervoor kunt kiezen om te vertrouwen op onze voorspellingen, kunnen wij de juistheid ervan niet garanderen en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of voor het geval dat indicatieve prijzen niet beschikbaar zijn.

Reizen boeken via Skyscanner

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het leveren van de reisopties die worden getoond via onze Diensten of Platformen of voor het bepalen of controleren van de prijzen die wij tonen. Alle Reisproducten van derden die u vindt en/of boekt via onze Diensten of Platforms, worden geleverd door onafhankelijke Reisaanbieders.

Skyscanner faciliteert uw boekingen bij Reisaanbieders, maar is hier niet voor verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot deze boekingen. De identiteit van de betreffende Reisaanbieder en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking bij die aanbieder (“Voorwaarden van de Reisaanbieder”), zullen op het moment van de boeking aan u worden gemeld en u moet ervoor zorgen dat u ze leest en volledig begrijpt voordat u boekt.

De Voorwaarden van de Reisaanbieder moeten aangeven welke rechten u hebt bij de Reisaanbieder en uitleg bevatten over de aansprakelijkheid van die aanbieder is voor het geval er iets verkeerd gaat.

U stemt ermee in u volledig te houden aan de betreffende Voorwaarden van de Reisaanbieder. U erkent dat overtreding van de Voorwaarden van de Reisaanbieder kan leiden tot annulering van tickets of reserveringen, herroeping van frequent flyer miles en andere voordelen, en extra kosten.

Wanneer u onze Platformen hebt gebruikt om binnen een periode van 24 uur twee of meer gerelateerde reisproducten te boeken (bijvoorbeeld een vlucht en, afzonderlijk binnen 24 uur, een hotel), dan kan dit worden geclassificeerd als “Gekoppeld reisarrangement”, afhankelijk van waar u zich bevindt en de van toepassing zijnde wetgeving inzake consumentenbescherming. Wanneer een Gekoppeld reisarrangement is gemaakt, hebt u niet hetzelfde niveau van consumentenbescherming als wanneer u een vlucht en hotel samen boekt via één agent (waar u dan de voordelen kunt krijgen die van toepassing zijn op het boeken van vakantiepakketten). Dit betekent dat u op de dienstverlening van elke individuele Reisaanbieder moet vertrouwen en dat u geen juridisch beroep kunt doen op de organisator of de verkoper van een pakket. In het geval van insolventie van een van de aanbieders die betrokken zijn bij het Gekoppeld reisarrangement, zijn de beschermingen krachtens de EU-richtlijnen voor pakketreizen niet van toepassing.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden omvatten alle verplichtingen en aansprakelijkheden van Skyscanner met betrekking tot onze Diensten en Platformen.

Skyscanner draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor afspraken met een derde (waaronder, maar niet beperkt tot een Reisaanbieder) die tot stand zijn gekomen als resultaat van het gebruik van onze Diensten of Platformen. Als u problemen ondervindt bij een boeking die u maakt of probeert te maken via Skyscanner, dan erkent u dat u dit probleem moet oplossen met de betreffende Reisaanbieder en dat u in een dergelijk geval alleen verhaal kunt halen, waaronder een restitutie, bij de betreffende Reisaanbieder en niet bij Skyscanner. Wanneer onze Diensten of Platformen koppelingen bevatten die naar andere websites en producten van derden verwijzen, worden deze koppelingen alleen ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of producten en accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

U kunt reclamemateriaal te zien krijgen dat door derden in of op onze Diensten en Platformen is geplaatst. Iedere individuele adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het eigen reclamemateriaal en Skyscanner accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van reclamemateriaal, waaronder, maar niet beperkt tot fouten, onvolledigheden of onjuistheden.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij (samen met onze bestuurders, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, leveranciers en derden) geen enkele aansprakelijkheid voor (a) eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde inhoud in of via onze Diensten of Platformen; of (b) een overmachtssituatie, ongeval, vertraging of enige door u geleden bijzondere, exemplarische, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, hetzij anderszins, die voortvloeit uit of in verband staat met uw toegang tot of gebruik van onze Diensten of Platformen of enige inhoud die daarin wordt geleverd, of uw onvermogen om deze te openen of gebruiken.

Krachtens deze Voorwaarden en in de mate die door de wet wordt toegestaan, is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u, die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van onze Diensten of Platformen of uw onvermogen om deze te openen of te gebruiken, beperkt tot de som van £ 100 (honderd Britse ponden).

Niets in deze Voorwaarden zal (a) onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, (b) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, of (c) uw wettelijke rechten, beperken of uitsluiten.

Uw aansprakelijkheid jegens ons

Krachtens deze Voorwaarden wordt u verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld jegens ons voor alle acties, vorderingen, procedures, kosten, schade, verliezen en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot juridische kosten) waarmee wij of de Bedrijven van de Skyscanner-groep, en elk van onze bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, te maken krijgen en die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze Diensten of Platformen of uit een inbreuk op deze Voorwaarden.

Beëindiging

Skyscanner mag geheel naar eigen goeddunken elke overeenkomst met u onder deze Voorwaarden op enig moment beëindigen na u hiervan in kennis te hebben gesteld en/of, als u een aanmeldingsaccount hebt, door uw lidmaatschap en uw toegang tot uw account te annuleren en elke Gebruikersinhoud die u hebt geüpload naar onze Diensten of Platformen, te verwijderen. Skyscanner kan uw toegang en gebruik te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opschorten, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u Gebruikerscontent uploadt, zonder enige aansprakelijkheid jegens u te aanvaarden.

Algemene bepalingen

U erkent dat uw onbevoegde gebruik van onze Diensten of Platformen kan leiden tot onherstelbare schade en benadeling van Skyscanner en/of haar dochterondernemingen of licentiegevers waarvoor monetaire schadevergoeding onvoldoende is. In het geval van zulk onbevoegd gebruik hebben wij en onze dochterondernemingen en/of licentiegevers (waar van toepassing) het recht om, naast de overige beschikbare rechtsmiddelen, een onmiddellijk aan u gericht gerechtelijk bevel uit te vaardigen.

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling (geheel of gedeeltelijk) van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen (geheel of gedeeltelijk). Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk door een rechter ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling beschouwd als zijnde verwijderd uit deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zijn voor u persoonlijk. U bent niet gerechtigd om deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde toe te wijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen ons en u en vervangen alle voorgaande voorwaarden, bepalingen, afspraken en regelingen met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten of Platformen.

Wij treden onmiddellijk op wanneer er aanwijzingen bestaan dat Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Indien u weet of vermoedt dat er sprake is van illegale activiteiten, kunt u contact met ons opnemen via onze Helpdesk.

Enige tekortkoming van ons om een van deze Voorwaarden na te leven, is geen ontheffing van die voorwaarde en geen beperking van het recht om een van deze Voorwaarden nadien af te dwingen.

Iemand die geen partij is in deze Voorwaarden, heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

Ongeacht het land van waaruit u onze Diensten of Platformen opent of gebruikt, zullen voor zover dit wettelijk is toegestaan deze Voorwaarden en uw gebruik worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en wordt u geacht u te hebben onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales om eventuele geschillen op te lossen die zich onder deze wetgeving kunnen voordoen. Als u de Platformen of Diensten voor commerciële doeleinden gebruikt, of via een onbevoegd computerprogramma zoals verder beschreven en verboden in het gedeelte “Onze diensten gebruiken” van deze Voorwaarden, dan onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales voor eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden, tenzij er tussen ons een bestaande commerciële overeenkomst over uw gebruik is die anders bepaalt.

Contact met ons opnemen

Als u meer informatie wilt over Skyscanner of als u aanbevelingen hebt om onze Diensten of Platformen te verbeteren, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk. U kunt zich ook schriftelijk tot ons wenden op ons adres Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Verenigd Koninkrijk, ter attentie van onze ‘Chief Legal Officer’.