Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2018

Wie zijn wij?

Skyscanner (“ons”, “wij” of “onze”, afhankelijk van de context) is een internationaal bedrijf dat directe online reiszoekdiensten (waaronder, maar niet beperkt tot vergelijkingen van vlucht-, hotel- en autoverhuurprijzen) en andere reisgerelateerde diensten (de “Skyscanner diensten”) levert aan gebruikers van over de hele wereld via onze websites, apps en andere platformen (de “Skyscanner platformen”).

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het aanbieden of voor het bepalen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op een van de reisopties of producten (zoals vluchten en hotels) waar u mogelijk naar zoekt, die u vindt op en/of boekt via de Skyscanner diensten of Skyscanner platformen (“Reisproducten van derden”). Al deze Reisproducten van derden worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators of andere derden en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die derden.

De Skyscanner diensten en Skyscanner platformen worden geleverd door Skyscanner Limited, een besloten vennootschap die is opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 04217916, samen met andere entiteiten die direct of indirect zeggenschap hebben over, gecontroleerd worden door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staan van Skyscanner (“Groepsmaatschappijen van Skyscanner”). Onze bedrijfsgegevens, waaronder correspondentieadres en geregistreerd kantoor, vindt u hier.

Deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw toegang tot en gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen en vormen samen met ons privacybeleid , ons cookiebeleid en onze communityrichtlijnen een juridische overeenkomst tussen u en Skyscanner. Met het downloaden, openen of anderszins gebruiken van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen bevestigt u dat u deze Voorwaarden en die van het privacybeleid, het cookiebeleid en de communityrichtlijnen hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Sommige van de Skyscanner diensten en/of platformen (bijvoorbeeld onze ‘Skyscanner for Business’ B2B-producten) stellen andere voorwaarden voor uw gebruik van deze diensten. Waar dat het geval is, zal dat duidelijk aan u worden gemeld en zult u moeten bevestigen dat u akkoord gaat met die algemene voorwaarden, die voor zover van toepassing van kracht zullen zijn in plaats van of in combinatie met deze Voorwaarden.

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als deze Voorwaarden worden gewijzigd, zullen wij de herziene algemene voorwaarden weergeven op of via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen en u wordt geacht akkoord te gaan met de wijzigingen als u de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn weergegeven.

Als u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dan moet u stoppen met het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen.

Gebruik van de Skyscanner diensten

U mag de Skyscanner diensten en Skyscanner platformen alleen gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en voor gerechtvaardigde doeleinden. Als tegenprestatie voor uw goedkeuring van deze Voorwaarden geven wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het downloaden, openen en gebruiken van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. In het bijzonder geven wij u een dergelijke licentie onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met het volgende:

 1. a) u zult de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen niet gebruiken voor een doel dat onjuist of onwettig is, of voor het publiceren, delen of doorgeven van materiaal dat (i) lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins verwerpelijk is; (ii) een schending vormt van de vertrouwelijkheid of de privacy, of van de rechten van derden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) wordt gepubliceerd, gedeeld of doorgegeven ten behoeve van reclame of het promoten van uzelf of een derde; (iv) misleidend is of uw identiteit vervalst of op enigerlei wijze suggereert dat u wordt gesponsord, of bent gelieerd aan of verbonden met Skyscanner; of (v) u niet anderszins beschikbaar mag stellen omdat u hiertoe geen rechten of machtigingen hebt;
 2. b) u zult de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen niet gebruiken voor een commercieel doeleinde of op een wijze die schade toebrengt aan Skyscanner of Skyscanner in diskrediet kan brengen;
 3. c) u zult software, applicaties, updates of hardware die aanwezig zijn in of beschikbaar zijn via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, niet demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins decompileren, behalve indien toegestaan door de wet;
 4. d) u zult de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen niet kopiëren, distribueren, openbaar maken, verkopen, verhuren, uitlenen of op andere wijze gebruiken, of proberen veiligheidsmaatregelen te schenden of te omzeilen die uw toegang tot of het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen voorkomen of beperken;
 5. e) u zult de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen niet gebruiken op een wijze die schade, storing, overbelasting, belemmering of aantasting van onze systemen of beveiliging veroorzaakt of een verstoring vormt voor andere gebruikers;
 6. f) u zult geen verstorende computerprogrammacode, virus, ‘denial of service’ of ‘spam’-aanval, worm, Trojaans paard, autorisatiesleutel, licentiecontroleprogramma of softwarematige vergrendeling introduceren of doorgeven via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen;
 7. g) u zult geen kennisgevingen over auteurschap, handelsmerken, bedrijfsnamen, logo’s of andere oorsprongsbenamingen op de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen verwijderen, aanpassen of vervangen, of doen voorkomen of proberen te doen voorkomen dat de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen het product van een andere partij dan Skyscanner zijn;
 8. h) u zult geen geautomatiseerd computerprogramma of applicatie gebruiken om de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen of een gedeelte daarvan te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of op een andere manier te exploiteren.

Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van een functie van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen waarvoor een aanmeldingsaccount of wachtwoord is vereist, dan gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent om het wachtwoord en de aanmeldingsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Als u merkt of om wat voor reden dan ook vermoedt dat de beveiliging van uw aanmeldingsgegevens is aangetast, laat ons dat dan hier zo snel mogelijk weten.

De Skyscanner diensten en Skyscanner platformen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar, en niemand onder de 13 jaar mag gegevens verstrekken aan, op of via de Skyscanner-diensten en/of Skyscanner platformen. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en als wij ontdekken dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij die gegevens verwijderen in overeenstemming met ons privacybeleid.

Voor zover een element van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen wordt gehost op een website van derden (bijvoorbeeld, Facebook, of een andere socialemediawebsite) en er aparte algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van die derde partij in gebruik zijn, dient u volledig aan deze algemene voorwaarden te voldoen.

Informatie delen met ons

We nemen uw privacy serieus en werken te allen tijde in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten. U erkent dat alle persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons privacybeleid) die u indient in of via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, door ons kan worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleidU stemt ermee in dat u ervoor moet zorgen dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, accuraat en up-to-date zijn en dat u alle nodige toestemmingen, licenties of goedkeuringen hebt verkregen om ons in staat te stellen die gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden, onze communityrichtlijnen en ons privacybeleid.

Voor zover de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen u toestaan om informatie, afbeeldingen, video of andere gegevens te publiceren, uploaden of op andere wijze beschikbaar te maken via Skyscanner of andere gebruikers van Skyscanner (“Gebruikersinhoud”), stemt u ermee in dat:

 1. a) u zelf verantwoordelijk bent voor de Gebruikersinhoud die u uploadt en u stemt ermee in dat u niets deelt waarvoor u geen toestemming of recht hebt om dit te delen en waarvoor u geen licentie kunt verlenen, zoals vermeld in paragraaf (b) hieronder;
 2. b) u, hoewel alle intellectuele eigendomsrechten in de Gebruikersinhoud eigendom zijn van u of uw licentiehouders en u uw Gebruikersinhoud altijd kunt delen met anderen, Skyscanner en de Groepsmaatschappijen van Skyscanner een niet-exclusief, doorlopend, auteursrechtenvrij, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht geeft om elke vorm van Gebruikersinhoud te hosten, gebruiken, zowel elektronisch als anderszins te reproduceren, in het openbaar weer te geven, te distribueren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen en er afgeleide werken van te maken (in overeenstemming met ons Privacybeleid), inclusief voor het adverteren en marketen van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen We kunnen Gebruikersinhoud bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor onze zakelijke partners of andere Groepsmaatschappijen van Skyscanner voor weergave op hun eigen sites. U hebt de controle over de Gebruikersinhoud die u uploadt naar de Skyscanner diensten en u kunt deze licentie op elk gewenst moment beëindigen door de Gebruikersinhoud of uw Skyscanner account te verwijderen. Verwijderde Gebruikersinhoud wordt onmiddellijk binnen 48 uur na verwijdering definitief verwijderd.
 3. c) wij op geen enkele wijze verplicht zijn om Gebruikersinhoud die door u is geüpload, op te slaan, te bewaren, te publiceren of beschikbaar te maken, en dat u ervoor verantwoordelijk bent om back-ups te maken van deze Gebruikersinhoud, indien nodig.

Voor zover u ons voorziet van suggesties, opmerkingen, verbeteringen, ideeën of andere feedback (“Feedback”), overhandigt u ons hierbij onherroepelijk het eigenaarschap van alle intellectuele eigendomsrechten die bestaan in die feedback en erkent u dat wij deze Feedback voor elk doeleinde naar ons goeddunken kunnen gebruiken en delen. U kunt feedback aan ons geven door te klikken op het tabblad ‘Feedback’ of hier.

Eigendom van Skyscanner

Behalve zoals elders is uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht (inclusief auteursrecht op computersoftware), octrooien, handelsmerken of bedrijfsnamen, ontwerprechten, databaserechten, knowhow, handelsgeheimen en geheimhoudingsplichten, op de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen (tezamen de “Intellectuele eigendomsrechten”) eigendom van of in licentie gegeven door Skyscanner. U erkent dat u, door het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, geen enkel recht, titel of belang verkrijgt in of op Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, of in of op de Intellectuele eigendomsrechten, behalve de beperkte licentie voor het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen die aan u is verleend op grond van deze Voorwaarden. U erkent verder dat u geen recht hebt op toegang tot enig aspect van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen in broncodevorm.

Eigendom van anderen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat inhoud in de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen inbreuk maakt op uw auteursrecht, dan vragen wij u ons een schriftelijke kennisgeving van deze inbreuk te sturen. Dit kunt u doen door hier contact met ons op te nemen.

Disclaimer voor prijsnauwkeurigheid en garantie

Het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen is geheel op eigen risico.

Hoewel we een strikt beleid van ‘prijsnauwkeurigheid’ handhaven met alle partners die ons voorzien van reisgegevens en proberen te zorgen dat de content die wordt getoond op of via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen up to date en accuraat is, kunnen we de betrouwbaarheid of accuraatheid van deze content niet garanderen. Wij bieden de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen aan ‘zoals ze zijn’ en verwerpen uitdrukkelijk alle waarborgen, voorwaarden en garanties van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van titel, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en nauwkeurigheid, zowel als enige garanties die worden geïmpliceerd door handelsgebruik, handelspraktijk of functieuitoefening. Voor zover door de wet is toegestaan, doen wij u geen beloftes en geven wij geen garantie dat de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen (a) nauwkeurig, volledig of up to date zijn; (b) altijd beschikbaar zijn; (c) voldoen aan uw verwachtingen; of (d) veilig zijn of vrij zijn van fouten, storingen, defecten, virussen of malware.

Reizen boeken via Skyscanner

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het leveren van de reisopties die worden getoond via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen of voor het bepalen of controleren van de prijzen die wij tonen. Alle Reisproducten van derden die u vindt en/of boekt via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen, worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, touroperators of andere derden (“Reisaanbieders”).

Skyscanner faciliteert uw boekingen bij Reisaanbieders, maar is hier niet voor verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot deze boekingen. De identiteit van de betreffende Reisaanbieder en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking bij die aanbieder (“Voorwaarden van de Reisaanbieder”), zullen op het moment van de boeking aan u worden gemeld en u moet ervoor zorgen dat u ze leest en volledig begrijpt voordat u uw boeking voltooit.

De Voorwaarden van de Reisaanbieder bepalen welke rechten u hebt bij de Reisaanbieder en leggen verder uit wat de aansprakelijkheid van die aanbieder is voor het geval er iets verkeerd gaat.

U stemt ermee in u volledig te houden aan de betreffende Voorwaarden van de Reisaanbieder. U erkent dat overtreding van de Voorwaarden van de Reisaanbieder kan leiden tot annulering van tickets of reserveringen, herroeping van frequent flyer miles en andere voordelen, en extra kosten.

Wanneer u de Skyscanner-platformen hebt gebruikt om binnen een periode van 24 uur twee of meer gerelateerde reisproducten te boeken (bijvoorbeeld een vlucht en, afzonderlijk (binnen 24 uur na de eerste boeking) een hotel), dan kan dit worden geclassificeerd als “Gekoppeld reisarrangement”, afhankelijk van waar u zich bevindt en de van toepassing zijnde wetgeving inzake consumentenbescherming.  Wanneer een Gekoppeld reisarrangement is gemaakt, hebt u niet hetzelfde niveau van consumentenbescherming als wanneer u een vlucht en hotel samen boekt via één agent (waar u dan de voordelen kunt krijgen die van toepassing zijn op het boeken van vakantiepakketten).  Dit betekent dat u op de dienstverlening van elke individuele aanbieder moet vertrouwen en dat u geen juridisch beroep kunt doen op de organisator of de verkoper van een pakket. In het geval van insolventie van een van de aanbieders die betrokken zijn bij het Gekoppelde reisarrangement, zijn de beschermingen krachtens de EU-richtlijnen voor pakketreizen niet van toepassing.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden omvatten alle verplichtingen en aansprakelijkheden van Skyscanner met betrekking tot de Skyscanner diensten en platformen.

Skyscanner draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor afspraken met een derde (waaronder, maar niet beperkt tot een Reisaanbieder) die tot stand zijn gekomen als resultaat van het gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen. Als u problemen ondervindt bij een boeking die u maakt of probeert te maken via Skyscanner, dan erkent u dat u dit probleem moet oplossen met de betreffende Reisaanbieder en dat u in een dergelijk geval alleen verhaal kunt halen, waaronder een restitutie, bij de betreffende Reisaanbieder en niet bij Skyscanner. Wanneer de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen koppelingen bevatten die naar andere websites en producten van derden verwijzen, worden deze koppelingen alleen ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of producten en accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

U kunt reclamemateriaal te zien krijgen dat door derden op de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen is ingediend. Iedere individuele adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het eigen reclamemateriaal en Skyscanner accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van reclamemateriaal, waaronder, maar niet beperkt tot fouten, onvolledigheden of onjuistheden daarin.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden wij (samen met onze bestuurders, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, leveranciers en derden) geen enkele aansprakelijkheid voor (a) eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde inhoud op of via de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen; of (b) een overmachtssituatie, ongeval, vertraging of enige door u geleden bijzondere, exemplarische, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, hetzij anderszins, die voortvloeit uit of in verband staat met uw toegang tot of gebruik van Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen of enige inhoud die daarin wordt geleverd, of uw onvermogen om deze te openen of gebruiken.

Krachtens deze Voorwaarden en in de mate die door de wet wordt toegestaan, is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u, die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen of uw onvermogen om deze te openen of te gebruiken, beperkt tot de som van £ 100 (honderd Britse ponden).

Niets in deze Voorwaarden zal (a) onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor onze fraude of frauduleuze misrepresentatie, (b) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, of (c) uw wettelijke rechten, beperken of uitsluiten.

Uw aansprakelijkheid jegens ons

Krachtens deze Voorwaarden wordt u verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld jegens ons voor alle acties, vorderingen, procedures, kosten, schade, verliezen en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot juridische kosten) waarmee wij of de Groepsmaatschappijen van Skyscanner, en elk van onze bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, te maken krijgen en die voortvloeien uit uw gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen of uit een inbreuk op deze Voorwaarden.

Beëindiging

Skyscanner mag geheel naar eigen goeddunken elke overeenkomst met u onder deze Voorwaarden op enig moment beëindigen na u hiervan in kennis te hebben gesteld en/of, als u een aanmeldingsaccount hebt, door uw lidmaatschap en uw toegang tot uw account te annuleren en alle Gebruikersinhoud te verwijderen die u hebt geüpload naar de Skyscanner diensten en/of het Skyscanner platform. Skyscanner kan uw gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen geheel of gedeeltelijk te allen tijde en zonder kennisgeving opschorten, bijvoorbeeld om te verhinderen dat u Gebruikersinhoud uploadt, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

Algemene bepalingen

U erkent dat uw onbevoegde gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen kan leiden tot onherstelbare schade en benadeling van Skyscanner en/of haar dochterondernemingen of licentiegevers waarvoor monetaire schadevergoeding onvoldoende is. In het geval van zulk onbevoegd gebruik, hebben wij en onze dochterondernemingen en/of licentiegevers (waar van toepassing) het recht, om naast de beschikbare rechtsmiddelen, een onmiddellijk gerechtelijk bevel uit te vaardigen om het verdere gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen te verbieden.

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling (geheel of gedeeltelijk) van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen (geheel of gedeeltelijk). Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk door een rechter ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt een dergelijke bepaling beschouwd als zijnde uit deze Voorwaarden verwijderd.

Deze Voorwaarden zijn voor u persoonlijk. U bent niet gerechtigd om deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde toe te wijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen ons en u en vervangen alle voorgaande voorwaarden, bepalingen, afspraken en regelingen met betrekking tot uw gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen.

Wij treden onmiddellijk op wanneer er aanwijzingen bestaan dat Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Voorwaarden. Wanneer u weet of vermoedt dat er illegale activiteiten in het spel zijn, of weet of vermoedt dat er inbreuk wordt gemaakt op werk waarvan u de eigenaar bent, neem dan hier contact met ons op.

Enige tekortkoming van ons om een van deze Voorwaarden na te leven, wordt niet gezien als ontheffing of het recht om een van deze Voorwaarden nadien af te dwingen.

Iemand die geen partij is in deze Voorwaarden, heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

Ongeacht het land van waaruit u de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen opent of gebruikt, zullen voor zover dit wettelijk is toegestaan deze Voorwaarden en uw gebruik van de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en wordt u geacht u te hebben onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales om eventuele geschillen op te lossen die zich onder deze wetgeving kunnen voordoen.

Contact met ons opnemen

Als u meer informatie wilt over Skyscanner of als u aanbevelingen hebt om de Skyscanner diensten en/of Skyscanner platformen te verbeteren, dan kunt u hier contact met ons opnemen. U kunt u ook wenden tot onze ‘General Counsel’ op het adres: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Verenigd Koninkrijk.